Karakterfuldt landskabt

PH Park er den tidligere hospitalsgrund i Hørsholm Kommune placeret mellem Usserød Kongevej, Bolbrovej, Højmosen og plejecenteret Sophielund.
PH Park består af forskellige boligtyper, placeret i klynger i et åbent, rekreativt sølandskab. Hørsholm Kommune etablerer sølandskabet, mens private developere bygger boligerne. Landskabet er sammen med bebyggelsernes variation i udformning og materialer, med til at give området sin helt egen og unikke karakter.
Regnvandssøen er et bærende element i parken. Regnvandsøen samler al overfladevand ledes til søen. Det centrale terræn mellem alle fire boligfelter reguleres med terrænfald mod bassinet, således overfladevand naturligt strømmer og transporteres på terræn til regnvandsbassinet. Samtidig ledes regnvand fra de bebyggede parceller i åbne render ned mod søen.
Igennem parken bugter stier sig rundt om søen og via en træbro kan man krydse søen. Samtidig anlægges serviceveje, der skal anvendes renovationsbiler til tømning af affaldsstationer, der er tilknyttet boligerne. Hovedstien fra Sophielund og til Usserød Kongevej gennem parken bliver offentlig.

Træerne i PH Park skal give en parkoplevelse, som er varieret i dagligdagen og som varierer sig med årstidernes skiften. Træerne skal danne rum om søen som en dør, der leder fodgængeren eller cyklisten gennem byparken og give læ omkring bygninger og opholdspladser. Træerne skal være med til at øge biodiversiteten. Derfor er der valgt mange hjemmehørende arter og træer, som tiltrækker fugle og insekter. I samarbejde med Arboretet i Hørsholm er der valgt træer, som vurderes at være robuste overfor nutidige og fremtidige klimaforandringer. Træer, som tåler udtørring og oversvømmelse. Arboretet er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.
Arboretet bruges i forbindelse med undervisning i botanik- og planteanvendelse på Københavns Universitet. Den unikke samling af træer og buske benyttes også til forskellige nationale og internationale forskningsprojekter ligesom der er offentlig adgang for alle.

Med et navn som PH Park er belysning et vigtigt element i parken. Parkens stier er delt op i hovedstier og sekundære stier, udformet med højere vejarmaturer på hovedstierne og lave pullerter på sekundærstierne. Både pullerter og vejarmaturer er udført i et formsprog der fører tankerne til Poul Henningsens principper om lys samt 40’ernes lidt runde og bløde formsprog. Dette giver PH Park sin helt egen og unikke mørkeidentitet samtidig med, at armaturerne også forstærker områdets identitet i dagstid. Al belysning er velafskærmet og nedadrettet.